Home Contact/Links Disclaimer Sitemap

Update van 06 oktober 2016 

 

Amsterdams College besluit per 01 februari 2017 het z.g. volumebeleid voor rondvaartboten tot 14 meter voor de vergunningsgebieden  1  en  2  los te laten.


Met deze aanpassing voert het college het door de gemeenteraad vastgestelde beleid uit de Nota Varen versneld uit. De versnelde uitvoering was noodzakelijk met de uitspraak in het Trijberarrest.
In aanloop naar 1 februari 2017 wanneer het volume onder de 14 meter wordt vrijgegeven werkt het college een aantal zaken nog nader uit, waaronder welstandsbeleid voor vaartuigen.


Ook wordt de verplichte koppeling van ligplaatsvergunning en exploitatievergunning los gelaten.
Tevens werkt het college aan gerichte verkeersmaatregelen op het water, zoals de recente snelheidsverlaging naar 6 km per uur.

Klik hier voor het downloaden van de complete brief van Wethouder Kock.


E.e.a. houdt dus in, dat er nog steeds wel vergunningen moeten worden aangevraagd, maar dat deze niet meer om reden van het volumebeleid geweigerd kunnen worden. Een vergunningaanvrager moet aan een hele trits van eisen voldoen, waarvan welstand en uitstootvrij elektrisch varen de belangrijkste zijn.


Onze inschatting is, dat het met de gekte op de Amsterdamse grachten volgend jaar wel mee zal vallen, de lagere maximum snelheid en het eisenpakket waar nieuwe toetreders aan moeten voldoen zullen een ongebreidelde toestroom beslist dempen.

 

Tegelijkertijd is het wel een gunstige ontwikkeling, die de branche nu te danken heeft aan de uitspraak in het z.g. Trijberarrest. Ook bij Rechtbank Amsterdam zal het rustiger gaan worden omdat er hopelijk een eind komt aan de niet aflatende stroom van niet altijd gunstig voor de gemeente uitpakkende, tot en met het Trijberarrest, procedures tegen de Gemeente vanwege afwijzingen.

 

De kous is hiermee nog niet helemaal af, er wacht de Gemeente immers nog best wel een aantal schadeprocedures vanwege eerder dus onterecht afgewezen aanvragen.


 Update van 02 oktober 2013 


Amsterdamse Raad krijgt slappe knieën en stelt  verschoning van de vaart op de grachten uit.
Ook de pleziervaart is niet altijd even schoon!


Na de positief verlopen EZP vergadering op donderdag 26 september, lijkt er zich vanaf maandag een raadsmeerderheid af te tekenen voor moties waarin het uitstootvrij varen voor de pleziervaart wordt uitgesteld van 2020 naar 2025.

Kortom de politiek laat de Amsterdammers nog langer in de stank zitten.


Klik hier voor de brandbrief van Vereniging Uitstootvrij aan de Amsterdamse Raad.


Update van 27 september 2013 


2 Oktober 2013 wordt een mijlpaal voor Elektrisch Varen 


't Was donderdagavond 26 september weer overladen vol in het Amsterdamse Gemeentehuis bij vergadering van de Raadscommissie EZP, waar de commissieleden zich konden buigen over de "Nota Varen in Amsterdam 2.0".


Met een indrukwekkende inspreekronde van bewoners, Vereniging Uitstootvrij en reders die in ieder geval de raadsleden nog eens fijntjes wezen op met name de gebrekkige handhaving door Waternet, was er groot nieuws:


Na reeds dit voorjaar bij monde van TNO, was het nu Felix Guttmann van Canal Company die de raad vertelde, dat
volledig uitstootvrij, elektrisch varen met grote rondvaartboten wel degelijk kan!


Bevreemdend zou je zeggen, want het waren tot nu juist hij en zijn collega grote reders die jarenlang stelden, dat dit met hun type grote boten nog lang niet zou kunnen.

Felix Guttmann directeur Canal Company Amsterdam

Ten bewijze van zijn stelling toonde hij de blauwdruk van zo'n elektrisch aangedreven "glasbak", die naar zijn zeggen: "al twee jaar bij zijn bedrijf op de plank zou liggen te verstoffen".


Wij zijn met Felix Guttmann's bekendmaking, al is het jammer dat die nu pas kwam, wel uitermate content.


Dankzij dit draagvlak, dus nu vanuit de grote rederijen zelf, verwachten wij eigenlijk zelfs nog een versnelling in de transitie naar een volledig elektrische rondvaart in Amsterdam.

Zeker als de tot 2015 bestaande subsidie voor de aanschaf van een CCR 3 dieselmotor wordt afgeschaft, stimuleert dit de reders al vanwege de gewogen vergunning verlenging in 2020 met het beste materiaal op het water te komen.


Vereist is dan o.i. wel, dat die toetredings vereisten en de wegingsmethodiek, zoals die in 2020 gehanteerd wordt, op zeer korte termijn worden vastgesteld.


Anders immers zal geen enkele ondernemer de hiervoor vereiste investeringen nu al willen gaan doen.

Die duidelijkheid moet er beslist ook komen voor ondernemers die nu al met elektrisch aangedreven grote boten varen, want zij hebben immers al in een schone vaart geïnvesteerd.


Wij wensen de Raad wat dit aangaat, maar ook voor wat betreft uitbreiding van oplaad infrastructuur voor de particulier en überhaupt verbetering van de handhaving voor woensdagavond 2 oktober veel beleidskracht toe.


Mijlpaal voor elektrisch varen in Amsterdam

Als dit namelijk allemaal lukt, dan zet Amsterdam zich als "schoon varen stad" eigenlijk al vanaf volgende week mondiaal op de kaart en zullen praktisch de grachten in 2020 al uitstootvrij zijn!

Wethouder Caroline Gehrels Amsterdam

Alles bij elkaar een compliment aan Wethouder Gehrels als dit haar volgende week lukt. In ieder geval houdt ze zoals gisteravond bleek de vaart er in, zodat vanaf 2014 echt stappen gezet kunnen worden. Chapeaux!


Op vrijdag 27 september werd bekend, dat Caroline Gehrels komend voorjaar uit de politiek stapt om terug te keren naar het bedrijfsleven. We hopen maar dat haar opvolger op deze portefeuille de lijn die zij nu heeft uitgezet voortvarend volgt.


Update van 30 augustus 2013  


Amsterdamse Grachtengordel volledig uitstootvrij per 2025

 

Vandaag presenteerde het Amsterdamse College
versie 2.0 van haar "Nota Varen in Amsterdam".

 

 

In de Amsterdamse Raadszaal was op 30 augustus 2013 met 200 toehoorders geen stoel onbezet.


Alles en iedereen die iets van doen heeft met varen in Amsterdam was aanwezig.

 

De in mei door het college naar buiten gebrachte 1.0 versie ontmoette in de breedte veel kritiek, zie ook bijdrage daaraan in onze update van 10 mei hieronderstaand.


Foto courtesy Rolf Trijber


Het heeft geholpen, wij zetten de belangrijkste beleidsvoornemens uit versie 2.0 (zoals ze vandaag mondeling gepresenteerd werden) voor u op een rij:

 • De begrenzingen van de zones waarin het water in Amsterdam wordt opgedeeld zijn zodanig aangepast, dat de dubbele belasting van de Singelgracht daarin wordt voorkomen.

 • Die Singelgracht wordt bovendien éénrichting verkeer vanaf de Amstel tot aan het Rijksmuseum.

 • De Pleziervaart met 2-takt motoren wordt per 2015 verboden, dit betekent dus elektrisch varen

 • De overige Pleziervaart moet per 2020 volledig uitstootvrij varen, dit betekent dus elektrisch varen.

 • Behoudens 39 vaartuigen die nu langer zijn wordt per 2020 de maximale afmeting voor alle rondvaartboten 20 x 4,15 m.
  Ook zal de aandrijving minimaal aan CCR fase 3 b moeten zijn in 2015, of uitstootvrij in 2025 in plaats van 2030.
  Bovendien start in 2020 de gewogen (o.a. veiligheid en mate van schoon varen) toetreding. Hierin zullen uitstootvrije boten voorrang krijgen bij de vergunningverlenging.

 • Nieuwbouw is dan wel zo verstandig, want per 2025 moeten alle rondvaartboten in Amsterdam volledig uitstootvrij varen.
  Generatoren mogen dan alleen nog buiten Amsterdam gebruikt worden en ook is het gebruik van dieselkachels niet meer toegstaan.

 • Voorts zal er extra budget aangevraagd worden voor handhaving. De taak van Waternet daarin staat overigens ter discussie, overwogen wordt een deel van de handhavingstaken uit te besteden aan een derde partij.
  In die handhaving zal de komende jaren ook streng gekeken worden naar het voldoen aan alle vergunningvereisten. Dit geldt dan de periodieke controle op de uitstoot en het varen met volledig of 50% zonneenergie.

 • Verhuursloepjes mogen maximaal 5,50 x 2,0 m. zijn met maximaal 6  passagiers en ze mogen alleen tot elf uur 's avonds varen.

 • Alle commercieel geëxploiteerde boten, dus ook verhuursloepjes, moeten per direct van een AIS transponder worden voorzien, die gebruikt gaat worden voor de handhaving op snelheid. Daarbij zal de regel ingevoerd worden, dat na de derde geconstateerde overtreding de exploitatievergunning moet worden ingeleverd.

 

Natuurlijk was niet iedereen blij:

 • Particuliere Amsterdamse boot bezitters realiseerden zich, dat ze nog maar zeven jaar met hun bestaande verbrandingsmotor kunnen varen.
 • HISWA, bijmonde van haar regiomanager Mw. Gerdien Krijgsman, sprak er schande van, dat straks de watersporter van buiten met een dieselboot dus niet meer de grachten op zou kunnen.
 • De commotie bij de gevestigde grote reders was nog groter.
  Ook al hanteert de Gemeente een ruime overgangstermijn van 12 jaar, zij zien nu toch in, dat zij hun boten moeten aanpassen.

 

Bewoners individueel ,de Vereniging van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstaden Vereniging Uitstootvrij.nl waren gematigd positief, want het duurt toch nog 12 jaar voor alles echt helemaal schoon vaart.

 

Een bewogen bijeenkomst die alles bij elkaar toch wat langer duurde dan de oorspronkelijk geplande twee uurtjes.


Conclusie:

Als volgende maand de versie 2.0 ongeschonden door de Amsterdamse Raad wordt aangenomen, dan wordt Amsterdam (per vandaag gerekend althans)
het grootste elektrisch varen gebied ter wereld in de zin van:

 • grootste belangwekkend (UNESCO erfgoed) waterareaal,
 • aantal boten, wij verwachten, dat ook veel pleziervaarders van buiten de grachtengordel voor uitstootvrije aandrijving zullen kiezen en
 • vooral commercieel belang.


Wij willen Wethouder Caroline Gehrels dan ook bijzonder complimenteren voor de politieke moed en visie die zij met deze versie 2.0 van haar Nota Varen in Amsterdam toont.
   


Update van 10 mei 2013  

 

Grote rondvaartboten hoeven niet te verschonen en mogen blijven vervuilen!

 

Met haar “Nota Varen in Amsterdam” onderstreept het Amsterdamse stadsbestuur andermaal
dat "één van haar uitgangspunten het stimuleren van de vergroening van de vaartuigen" is.

 

Maar daar houdt het goede nieuws in deze straks voor inspraak bedoelde nota dan ook wel mee op, want de bekende rondvaartboot, de ‘glasbak’ hoeft niet te verschonen. Die mag tot in lengte van jaren blijven doordieselen.

Oh Ja, ze moeten met hun boten gaan voldoen aan een nog niet bestaande uitstoot norm (CCRIV), die niet in de schaduw kan staan van de eisen die nu al voor het wegtransport gelden.

 

Gebied Norm Grenswaarde NOx Grenswaarde PM10 Geldig tot
Rijnvaart CCR 2 6,0   g/kW 0,3    kWh 2015 in ASD
Rijnvaart CCR Fase IIIB 3,6   g/kW 0,02  kWh 2020 in ASD
Rijnvaart CCR Fase  IV 0,4   g/kW 0,025 kWh 2030 in ASD
Wegtransport EURO IV 0,25 g/kW 0,025 kWh 2009
Wegtransport EURO  V 0,18 g/kW 0,005 kWh heden *
Vergelijking  EURO  V < - > CCR Fase IIIB 20  keer beter 4,0  keer beter   
Vergelijking EURO  V < - > CCR Fase  IV 2,2 keer beter 5,0  keer beter  


* Nederlandse vrachtwagens die niet aan deze norm voldoen mogen al jaren niet in de milieu-zone van Amsterdam komen!
 

Je zou toch zeggen, als je dan als overheid iets voor een binnenstedelijke omgeving wilt doen, dat je dan eerder aansluiting zoekt op een norm voor het wegtransport, dan op een nog niet eens bestaande uitstootnorm bedoeld voor de Rijnvaart. En dat terwijl juist de Amsterdamse GGD heeft vastgesteld, dat de uitlaatgassen van dieselmotoren en het daarin besloten (ultra) fijnstof tussen de bebouwing blijft hangen.

 

Ook voor nieuwe toetreders met grote boten en voor nieuw te bouwen schepen wordt nog steeds niet de uitstootvrij eis gesteld, maar moet de boot “diesel-hybride zijn met voorbereiding voor elektrisch”. Echter aan de dan toe te passen generatorsets worden geen eisen gesteld.

Het College lijkt dus klakkeloos over te nemen, wat de gevestigde reders zeggen, namelijk dat hun grote boten niet elektrisch kunnen varen, terwijl TNO recentelijk heeft geconstateerd, dat elektrisch varen met grote boten wel degelijk mogelijk is. Klik hier voor het TNO-artikel. Wij delen die mening zoals u begrijpt.

 

Om de transitie naar elektrisch varend passagiers vervoer in Amsterdam echt van de grond te krijgen was het verstandiger geweest als in deze nota juist de uitstoot van de boten met de meeste vaaruren, daarmee de grootste vervuilers als eersten aangepakt werden en niet pas in 2030. Dit terwijl er toch al jaren een verschoningsagenda lag voor 2015.

Waarom wordt dit nu losgelaten?

 

37 Pagina’s tekst:

 • maar het probleem van het grote vervuilen wordt met fluwelen handschoenen gemeden,
 • het roer moet om voor iedereen, maar niet voor de grote glasbakken, terwijl ook die prima elektrisch kunnen varen.

 

Op 14 & 15 mei vergadert het College over de mogelijk nieuw af te geven vergunningen onder de innovatiebepaling  en over deze nota en op 6 juni is er een afstemming met de Raads Commissie.

 

Update van 18 februari 2013  

 

In de Commissie vergadering van 7 en de Raadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de politiek de druk op het College verder opgevoerd.

In totaal werd een tweetal moties gericht op snelle verruiming van het vergunningenbeleid raadsbreed aangenomen.


Omdat de innovatiebepaling uit 2010 kennelijk bij het College (=Waternet) een eigen interpretatie heeft gekregen, vroeg de Raad zelfs het College dit nu maar eens uit te leggen. De antwoorden volgen medio maart.


Zo vindt o.a. VVD Amsterdam, dat niet langer gewacht kan worden met de uitgifte van nieuwe vergunningen.

De markt zit al sinds 2006 - toen voor het laatst een formele vergunningenronde plaatsvond- op slot.

 

In Amsterdam geldt een zogenoemd volumebeleid, dit houdt de prijs voor rondvaarten kunstmatig hoog en stimuleert de spelers op de markt niet om te innoveren vind t de VVD.

 

Ondanks diverse oproepen van VVD raadslid Maurice Piek weigerde het College dit volumebeleid los te laten.

 

Op 19 december 2012 steunde een ruime raadsmeerderheid zijn voorstel voorjaar 2013 een nieuwe vergunningenronde te organiseren.

 

Maar Wethouder mevrouw Gehrels zei alleen toe pas met een nieuw beleid in 2014 te willen komen.


In de aanloop naar deze twee debatten liet zij schriftelijk weten, dat als
er al nieuwe toetreders worden toegelaten, deze uitsluitend uitstootvrij moeten varen en dat range-extenders dan niet meer zijn toegestaan.


Gegeven echter de investeringen die een aantal ondernemers heeft gedaan, is dat dan volgens Piek te laat: dan hoeft het niet meer!

" Meer marktwerking op het water is volgens Piek uiterst belangrijk: "Er is nu een handje vol ondernemers dat nu alle vergunningen voor
 de rondvaart in handen heeft. Dat is geen frisse zaak."

 

Inmiddels lijkt de aap uit de mouw te komen. In een column

van redacteur Sjaak Scheele op Amsterdam.nl schrijft hij op

15 februari 2013 o.a.:

"De gemeenteraad heeft aangedrongen op snelle toewijzing van vergunningen aan milieuvriendelijke boten. Daarvoor zou dus de nieuwe regeling voor vervoer op het water moeten dienen.

Maar ecologisch verantwoord varen kan niet zomaar. Fikse schadeclaims dreigen dan door de huidige vergunninghouders. Gehrels heeft nu bedacht dat een aangescherpte uitzonderingsregel die ‘duurzame of innovatieve initiatieven’ tegemoet komt, een ruim deel van de gewenste groene boten een kans geeft. Chapeau Carolien!" Klik hier

 

Als dit waar is, wat is dan de grond voor zulke schadeclaims?

Is dit soms het convenant met de rederijen, waar veel over gesproken wordt, maar dat nog steeds niet boven water is?Oorsponkelijk artikel van 19 december   


Amsterdamse Raad bepleit versnelling in hervorming rondvaart

Live registratie Raadsvergadering woensdag 19 december 2012Unaniem heeft de Gemeente Raad van Amsterdam er woensdagavond 19 december 2012 bij Wethouder Mw. C. Gehrels op aangedrongen haar huidige rondvaartbeleid sneller te wijzigen
en zo nu eens echt werk te gaan maken van verschoning van de hoofdstedelijke rondvaart.

Maurice Piek Raadslid VVD 

Het was raadslid Maurice Piek die namens de hele Raad "Hoe breed wilt u het hebben?" tot tweemaal toe hierover het woord voerde, stellende o.a. dat nu toch met een extra contingent voor groene ondernemers de markt opengesteld zou moeten worden.

 

Wethouder Gehrels PvdADe Wethouder ontraadde de voorliggende moties nog net niet, maar op een warm ontaal van haar kant konden ze bepaald niet echt rekenen. Zij gaf aan dat er voorafgaand aan de voorgestelde beleidswijziging, te weten het volumebelied openbreken en zo ruim baan maken voor nieuwe toetreders tot de rondvaartmarkt nog wel wel heel veel juridisch onderzocht (EU-regels) zou moeten worden, zich daarbij beroepend op soortgelijke situaties in de vorige eeuw.


 

Burgemeester van der LaanOok een riedel van andere moties die wijziging van het huidige water beleid bepleitten konden, zoals Burgemeester van der Laan steeds super snel wist te tellen, steeds op ruime steun van de Amsterdamse Raadsleden rekenen.

 

Dhr. Jager Raadslid PvdAZo kon ook een motie van raadslid De Jager die opriep tot het verhogen van het binnenvaartgeld voor rondvaartboten op voldoende steun rekenen en werd aangenomen, met name ook omdat, zoals de Jager het stelde: het huidige jaartarief door de reders al met één rondje varen wordt terugverdiend.

Helaas haalde een amandement tot het buiten de 100% verhogingsronde van het binnenvaartgeld houden van elektrische boten het niet, zeer teleurstellend.

 

De Wethouder kreeg er van verschillende raadsleden stevig van langs als het ging om de gebrekkige prestaties van de onder haar verantwoordelijkheid vallende taakuitvoering door Waternet.

 

Ondanks de expliciet door de Raad gevraagde versnelling laat de volgende behandeling door de Raad in dit traject toch nog gewoon tot februari op zich wachten.

 

Alles bij elkaar een indrukwekkende avond, waarvan het uit de mond van de Wethouder Gehrels positief was, dat zij aangaf, dat als er al sprake is van verruiming van beleid voor nieuwe toetreders tot de rondvaartmarkt, dit enkel geldt voor elektrische boten.

Daarmee hield ze toch nog steeds grote afstand van wat de Raad haar allemaal vroeg.

 

Conclusie:

Het debat van vanavond is beslist een stap in de richting van een versnelling op weg naar wezenlijke (en dus niet alleen schonere diesels) verschoning van de Amsterdamse Rondvaart.

Gezien de verbetenheid waarmee de Wethouder haar staande beleid verdedigt, is uitstootvrij elektrisch aandrijven als norm op de Amsterdamse grachten nu helaas nog niet veel meer dan enkel een vage stip aan de horizon.


A.S. zaterdag 22 december organiseert Vereniging UitstootVrij.nl een vrienden-actie langs de Amsterdamse grachten. Vanwege de weersomstandigheden werd de vrienden-actie naar een nader te bepalen datum doorgeschoven.


Wilt u
als "vriend" Vereniging UitstootVrij.nl steunen klikt u dan hier.
©2004-2017 Elektrischvaren.info Secured by XS4HumansOnly